Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Parfem.nl, gevestigd te Schijndel, Nederland.

Versie geldig vanaf 01 maart 2016.

Parfem.nl

Brucknerstraat 17

5481 KZ Schijndel

Nederland

Tel 06-42047222

Email: info@parfem.nl

Kvknr   64607720

Btw  NL148598444B01

Btw-id nummer NL001745447B06

 

 

 1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en transacties van Parfem.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Parfem.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Parfem.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Parfem.nl erkend.

 1. Levering
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt, normaal gesproken leveren we binnen 1 á 5 werkdagen.
  2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Parfem.nl bestellingen tenminste binnen 10 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 10 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  2.3 Aan de leveringsplicht van Parfem.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Parfem.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
  2.5 Parfem.nl is niet verantwoordelijk voor fouten in de gegevens door de klant verstrekt m.b.t betaling, (aflever)adresgegevens etc.
 1. Prijzen 
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
  3.4 Alle vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 1. Betaling.
  4.1 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld, inclusief verzendkosten.
  4.2 U kunt betalen via:iDEAL
  Met een Nederlandse bankrekening via iDEAL.Creditcard & PayPal
  Met een creditcard (Euro/Master card en VISA) en/of een PayPal account via de site van PayPal. Het is niet nodig een PayPal account te hebben.
  Vooruitbetaling
  Via een (internationale) overschrijving of telebankieren. Als de betaling door ons ontvangen is, verzenden wij de bestelling binnen 5 werkdagen. Reserveren van artikelen bij vooruitbetaling kan voor maximaal 7 dagen. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de reservering van het artikel ongedaan gemaakt. Het artikel wordt dan weer in de winkel geplaatst.Mistercash
  Met een Belgische bankrekening via Mistercash.
 1. 5. Verzending en levering
  5.1 Binnen Nederland is verzending € 3,95  zolang Parfem.nl de verzendmethode bepaald. U kunt daarentegen ook kiezen voor bijvoorbeeld aangetekende verzending. In dat geval betaald u de extra kosten zelf. Verzending binnen andere landen dan Nederland gaat met aangepaste bedragen. Meer informatie over verzendkosten staat bij ‘FAQ‘ onder het kopje verzenden, verzendkosten.
  5.2 Alle artikelen worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden aan TNT-post.
  5.3 Als artikelen een langere levertijd dan 5 werkdagen hebben zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
  5.4 Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden aan de koper. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen.
  5.5 De verzending geschiedt hoofdzakelijk volgens de Algemene Voorwaarden TNT Post, te vinden op: http://www.tntpost.nl/voorthuis/site/disclaimer
 1. Account 
  Een Parfem-account is een gratis dienst van Parfem.nl. De ingeschrevene kan hiermee profiteren van speciale members-only aanbiedingen. Persoonlijke gegevens worden bewaard om een bestelhistorie zichtbaar voor de ingeschrevene op te slaan en te gebruiken voor toekomstige bestellingen. Deze gegevens zijn te allen tijde toegankelijk en aanpasbaar. Indien men zijn account wil opheffen kan men dit schriftelijk via e-mail laten weten. Gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan derden, zie ook punt 8 van deze voorwaarden. Een account aanmaken is geenszins verplicht voor het plaatsen van een bestelling.
 1. Zichttermijn / herroepingsrecht
  7.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Parfem.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Parfem.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Parfem.nl u er zorg voor dat binnen 15 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
  7.2 Herroeping is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Parfem.nl. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 10 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant.
  7.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
  7.4 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  •    vermissing van de originele verpakking of vermissing van de beschermfolie om de verpakking
  •    voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  •    audio- en video-opnamen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken (geld dit ook voor parfem?)
  7.5 De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Parfem.nl raadt de koper aan de retourzending verzekerd dan wel aangetekend te retourneren. Franco en rembourszendingen worden door Parfem.nl nimmer geaccepteerd.
 1. Gegevensbeheer / privacy
  8.1 Indien de consument een bestelling plaatst bij Parfem.nl, dan worden diens gegevens opgenomen in het klantenbestand van Parfem.nl. Parfem.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet verstrekken aan derden.
  8.2 Parfem.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
  8.3 Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen te voldoen.
  8.4 Indien men zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of zich inschrijft voor een account, worden deze gegevens gebruikt om ingeschrevene op de hoogte te stellen van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie over Parfem.nl. Indien men hier geen prijs meer op stelt, kan de aanmelding ongedaan gemaakt worden via het klikken op de afmeldingslink in de nieuwsbrief, of via het sturen van een mail met het verzoek uitgeschreven te worden.
  8.5 De site maakt gebruik van zogenaamde verkeersgegevens. Dit zijn het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van de navigatie op onze website. Deze verkeersgegevens worden gebruikt voor het analyseren van statistische doeleinden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) blijven onbekend.
 1. Garantie 
  9.1 Parfem.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
  9.2 De garantietermijn van Parfem.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Parfem.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
  9.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Parfem.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Parfem.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maanden na levering aan Parfem.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  9.4 Indien klachten van de afnemer door Parfem.nl gegrond worden bevonden, zal Parfem.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Parfem.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Parfem.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Parfem.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Parfem.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  9.5 Parfem.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  9.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Parfem.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Parfem.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 1. 10. Aanbiedingen
  10.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  10.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Parfem.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  10.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Parfem.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  10.4 Aanbiedingen van Parfem.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  10.5 Parfem.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
  10.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 1. 11. Overeenkomst 
  11.1 Een overeenkomst tussen Parfem.nl en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Parfem.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
  11.2 Parfem.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
 1. 12. Afbeeldingen en specificaties 12.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Parfem.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  12.2 Parfem.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs of andere informatie zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de deze door Parfem.nl zo snel mogelijk worden aangepast.
 1. Overmacht 
  13.1 Parfem.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Parfem.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  13.3 Parfem.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Parfem.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  13.4 Indien Parfem.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 1. Aansprakelijkheid 
  14.1 Parfem.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan kleding / interieur of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
  14.2 Parfem.nl is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.
  14.3 Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 500,00 in totaal. Parfem.nl is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van parfem.nl en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.
 1. 15. Eigendomsvoorbehoud
  15.1 Eigendom van alle door Parfem.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Parfem.nl zolang de afnemer de vorderingen van firma Parfem.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Parfem.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  15.2 De door Parfem.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  15.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  15.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Parfem.nl of een door Parfem.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Parfem.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  15.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Parfem.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  15.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Parfem.nl.
 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 1. 17. Copyright
  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Parfem.nl.Heb je nog vragen? Bel ons dan gerust of stuur een email
  , we helpen je graag verder.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via internet naar de juiste computer te sturen.

** Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van het surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

Winkelwagen